Stichting WEBB

Aanbevolen boeken over hoogbegaafde kinderen

De onderstaande vertaalde boeken, die oorspronkelijk verschenen bij de Amerikaanse uitgeverij Great Potential Press, bevelen wij speciaal aan omdat hun positieve opvoedingsbenadering en warme toonzetting een onuitputtelijke inspiratiebron vormen voor ouders en opvoeders van hoogbegaafde kinderen.

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen – herziene editie

James T. Webb, Janet L. Gore, Edward E. Amend en Arlene R. DeVries
Nederlandse vertaling en bewerking: Karel Jurgens

Dit boek dient als basisinformatie en discussiemateriaal bij het Peers4Parents programma
'Werken aan de emotionele begeleiding van je begaafde kind'

'De begeleiding van hoogbegaafde kinderen' (Guiding the Gifted Child / A Parents'Guide to Gifted Children) is wereldwijd het meest gelezen en hoogst gewaardeerde boek over de opvoeding van getalenteerde, creatieve en begaafde kinderen, geschreven vanuit het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor het levensgeluk van hoogbegaafde kinderen.

Sinds de verschijning in 2013 al ruim 4.000 exemplaren verkocht!

Ouders die ontdekken dat hun kind hoogbegaafd is, zijn niet altijd blij en trots. Ze voelen zich soms voor een zware taak gesteld. Dit boek biedt hen talloze suggesties om hun kinderen te helpen om een goed zelfbeeld te ontwikkelen.

Professionals, zoals leerkrachten, leerlingbegeleiders en pedagogen, kunnen veel bijdragen aan een gezond zelfrespect en voldoende zelfvertrouwen van hoogbegaafde kinderen. Dit boek biedt hen daartoe veel inzicht in het gevoelsleven en de gedachtenwereld van hoogbegaafde kinderen.

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen is het meest complete boek over het opvoeden van hoogbegaafde kinderen. Het zet de lezer aan tot nadenken en vermijdt de valkuil van ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen die hooguit voor korte tijd werken. Omdat het om een zeer heterogene groep kinderen gaat, zullen hun opvoeding en begeleiding altijd maatwerk vragen.

Omslag 'De begeleiding van hoogbegaafde kinderen'

De oorspronkelijke uitgave A Parent’s Guide to Gifted Children (GPP, 2007) is een bewerking van het in de Verenigde Staten bekroonde boek Guiding the Gifted Child. Het volgt grotendeels dezelfde opzet, met hoofdstukken over tien belangrijke opvoedingsonderwerpen, en is aangevuld met vier hoofdstukken met praktische informatie over hoogbegaafde kinderen met een bijkomende diagnose zoals AD(H)D of ASS, signalering van hoogbegaafdheid op school, onderwijs voor hoogbegaafde kinderen en het vinden van passende professionele hulp en begeleiding.

De auteurs en de vertaler zijn erkende deskundigen uit de praktijk van de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. In deze vertaling is de tekst waar nodig aangepast aan de situatie in Nederland.

Inhoud 'De begeleiding van hoogbegaafde kinderen - herziene editie'

       Voorwoord
       Inleiding
  1   Hoogbegaafd, wat betekent dat?
  2   Kenmerken van hoogbegaafde kinderen
  3   Communicatie: de sleutel tot relaties
  4   Motivatie, enthousiasme en onderpresteren
  5   Grenzen stellen en het aanleren van zelfdiscipline
  6   Intensiteit, perfectionisme en stress
  7   Idealisme, teleurstelling en depressie
  8   De omgang met leeftijdgenoten en vrienden
  9   Verhoudingen binnen het gezin
10   Individualiteit en morele ontwikkeling
11   Uitdagingen van het moderne ouderschap
12   Kinderen met een dubbele last
13   Signalering van hoogbegaafdheid op school
14   Op zoek naar passend onderwijs
15   Op zoek naar professionele hulp
       Bijlage 1: Adressen
       Bijlage 2: Aanbevolen boeken (Nederlandstalig)
       Noten
       Register

© Uitgeverij Van Gorcum, 2013

ISBN 978-90-232-5126-2
352 pagina's; aanvullende literatuurlijsten apart te downloaden
€ 41,00

Download de lijst met aanbevolen boeken (NL + EN) bij De begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

Download de lijst met geraadpleegde literatuur bij De begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

Bestel dit boek bij uitgeverij Van Gorcum (gratis verzending)

Slimme Jongens, hoe hou je ze gemotiveerd?

Barbara A. Kerr en Sandford J. Cohn
Nederlandse vertaling en bewerking: Karel Jurgens en Carolien Geurtsen

Alleen nog beschikbaar als digitale uitgave

Eén van de grootste tragedies van onze tijd is dat veel intellectueel begaafde jongens zich buitengesloten voelen en mede daardoor niet de bijdrage aan de maatschappij leveren die zij zouden kunnen en willen leveren als de situatie gunstiger voor hen was.

Omslag 'Slimme Jongens'

Maar al te vaak worden de slimste, meeste getalenteerde jongens door ‘normaal’ begaafde leeftijdgenoten uitgemaakt voor nerd, mietje of nog erger. De nog altijd gangbare gedachte dat hoogbegaafde jongens alles mee hebben, wordt keer op keer gelogenstraft. Velen van hen redden het niet op school, kruipen teleurgesteld in hun schulp en raken in een isolement. Een klein deel ‘pikt het niet’ en zet de jarenlang opgebouwde frustraties om in opstandig en sociaal ongewenst gedrag.

Hoe kan dit gebeuren? Waarom haken begaafde jongens af? Dit boek laat zien hoe het leven van hoogbegaafde jongens eruit ziet, met alle mooie en minder mooie kanten. Het geeft ouders en opvoeders, leerkrachten en andere betrokkenen waardevolle inzichten die hen kunnen helpen deze jongens te begeleiden naar een gelukkiger en productiever leven.

De auteurs, Barbara Kerr en Sandford Cohn, zijn gerenommeerde psychologen die in de VS. veel onderzoek hebben gedaan onder begaafde mannen en vrouwen. In hun gespecialiseerde therapiepraktijk in Arizona tekenden ze de levensverhalen van vele begaafde mannen op. De neerslag van die verhalen verbindt de wetenschappelijke inzichten in dit boek op indringende wijze met de alledaagse werkelijkheid.

De vertalers hebben ervoor gekozen de voorbeelden met betrekking tot etnische groepen in de Amerikaanse samenleving - met name in hoofdstuk 10 - niet te vervangen door Nederlandse voorbeelden, omdat dit veel nieuw onderzoek zou hebben gevraagd. Er is echter niet veel fantasie nodig om de beschreven problemen te herkennen in onze eigen samenleving.

De voorgestelde benaderingen en oplossingen zijn steeds gebaseerd op universele psychologische en opvoedkundige inzichten, die ook hier breed worden gedragen en waarover inmiddels ook voldoende nederlandstalige literatuur beschikbaar is.

Wat hebben jongens nodig?

- Zorgzame ouders/opvoeders
- Erkenning voor hun talenten en kwaliteiten
- Een groep om bij te horen
- Een spiritueel leven
- Werk dat er toe doet
- Mentoren en rolmodellen
- De regels kennen en begrijpen
- Leren hoe te leiden en hoe te volgen
- Een avontuur en een beste vriend om dat samen mee te beleven
- Spelletjes en speelsheid
- Zich terug mogen trekken en hun eigen gang mogen gaan
- Een belangrijke rol in de samenleving (het leven)

Inhoud 'Slimme Jongens, hoe hou je ze gemotiveerd?'

Deel I:   Begaafdheid en mannelijkheid

1.   Ons onderzoek naar begaafde mannen

2.   Wie zijn die begaafde jongens?

3.   Boeken over begaafde jongens

Deel II:  Mijlpalen en valkuilen

4.   Begaafde jonge jongens

5.   Begaafde pubers en adolescenten

6.   Begaafde volwassen mannen

DeelII:   Bijzondere uitdagingen voor begaafde jongens

7.   Onderpresteren

8.   Antisociaal gedrag

9.   Gepest worden

10.   Culturele verschillen

Deel IV: Het begeleiden van opgroeiende begaafde jongens

11.   De positie van begaafde jongens en mannen in het gezin

12.   Intellectuele, emotionele en spirituele ontwikkeling

13.   Zelfverwerkelijking: moed, creativiteit en betrokkenheid

© Uitgeverij Van Gorcum, 2009

288 pagina's
ISBN boek: 978-90-232-4494-3
ISBN E-book: 978-90-232-5397-6

Lees dit boek via Yindo (online streaming service)

top   vorige

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen - eerste editie

James T. Webb, Elizabeth A. Meckstroth en Stephanie S. Tolan
Nederlandse vertaling en bewerking: Karel Jurgens en Frank de Mink

Van dit boek zijn van 2000 t/m 2013 bijna 8.000 exemplaren verkocht!

N.B. Dit boek is bij de uitgever niet meer leverbaar.
Het kan nog wel aanwezig zijn bij bibliotheken, in oude voorraden en bij tweedehandswinkels.

Ouders die ontdekken dat hun kind hoogbegaafd is, worden vaak voor een zware taak gesteld. Dit boek, waarin juist de emotionele ontwikkeling van het kind voorop staat, biedt een handreiking voor deze ouders. Het boek geeft talloze gedragssuggesties waarmee zowel ouders als ook leerkrachten een basis kunnen leggen voor het versterken van het zelfvertrouwen, het zelfrespect en het zelfbeeld van hoogbegaafde kinderen. Naast de uiteenlopende onderwerpen als de herkenning van begaafdheid, motivatie en relaties met anderen, worden er ook praktische tips gegeven voor situaties waar opvoeders van hoogbegaafde kinderen dagelijks mee te maken hebben.

Omslag 'De begeleiding van hoogbegaafde kinderen'

De oorspronkelijke uitgave Guiding the Gifted Child won in de Verenigde Staten de National Media Award van de American Psychological Association. De auteurs verrichtten baanbrekend werk op het gebied van de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. De vertalers, die meer gepubliceerd hebben over hoogbegaafdheid, hebben deze uitgave toegespitst op de Nederlandse situatie en aangevuld met vele praktische tips.

© Uitgeverij Van Gorcum, 2000.

Tweede druk maart 2002.
Derde druk mei 2005.
Vierde druk februari 2008.
ISBN 978-90-232-3348-0
Afgezien van enkele kleine correcties en updates zijn deze drukken inhoudelijk gelijk aan elkaar.
Laatst bekende nieuwprijs:  € 32,95

De onderwerpen uit 'De begeleding van hoogbegaafde kinderen',
zoals ze aan de orde komen in de tien bijeenkomsten van de WEBB-oudergespreksgroepen:

  1. Kenmerken van hoogbegaafden, stereotypen en vooroordelen; testen of niet? (H. 1 t/m 3)
  2. Motivatie, faalangst en onderpresteren. (H. 4)
  3. Omgaan met regels, grenzen stellen en bouwen aan zelfdiscipline. (H. 5)
  4. Omgaan met uitdaging en spanning. (H. 6)
  5. Gevoelens onder woorden brengen. (H. 7)
  6. Helpen opbouwen van een vrienden- en kennissenkring. (H. 8)
  7. Rivaliteit tussen kinderen in hetzelfde gezin. (H. 9)
  8. Uitdagende initiatieven van kinderen; omgaan met tradities, normen en waarden. (H. 10)
  9. Omgaan met teleurstelling en verdriet. (H. 11)
10. Hoe hou je energie: beperkingen in je rol als ouder. (H. 12)

Deze onderwerpen zijn vaak bronnen van zorg voor ouders. Ze komen zó aan de orde dat de ouders zelf kunnen kiezen welke suggesties zij willen uitproberen met hun kinderen.
Aan het eind van het boek is een uitgebreide literatuur- en adreslijst opgenomen.