Stichting WEBB

Oudergespreksgroepen

Goed geÔnformeerde, betrokken ouders zijn de beste opvoeders

In artikelen in kranten en tijdschriften, en op radio en televisie valt regelmatig het woord 'hoogbegaafdheid'. Over wat dat begrip inhoudt zijn de deskundigen het echter in hoge mate oneens. Sommingen menen zelfs dat hoogbegaafdheid niet meer is dan een hype.

Toch is er een groep kinderen die, ongeacht of het etiket 'hoogbegaafd' nu wel of niet klopt, behoefte hebben aan speciale aandacht vanwege hun sterk van het gemiddelde afwijkende ontwikkeling. Door dit grote verschil kan het gebeuren dat zij moeite hebben om aansluiting te krijgen bij leeftijdgenoten. Een gevolg daarvan kan zijn dat zij niet de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om vriendjes en vriendinnetjes te maken en later in het leven positieve relaties in werk en persoonlijk leven te kunnen opbouwen. Dan is het nodig dat ouders actie ondernemen.

De aandacht en energie die ouders/opvoeders zelf aan de begeleiding van hun kinderen besteden is onvervangbaar. Ouders kunnen hun kinderen helpen emotionele en sociale vaardigheden te leren: door voorbeelden, door uitproberen, door over gebeurtenissen na te praten, door suggesties, enz. Het boek De begeleiding van hoogbegaafde kinderen is hiervoor nog altijd de hulpbron bij uitstek. Bij het toepassen van alle ideeŽn en suggesties uit dit boek blijkt contact met andere ouders van hoogbegaafde kinderen een grote toegevoegde waarde te hebben.

Stichting WEBB faciliteert oudergespreksgroepen Peers4Parents

In 2016 hebben drie mensen met ruime ervaring met het werken met hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen het initiatief genomen om opnieuw oudergespreksgroepen te gaan opzetten in Nederland, Zij hebben daarvoor bij SENG de facilitator training (training voor groepsbegeleiders) gevolgd in de VS, en vervolgens in samenwerking met SENG en met persoonlijke medewerking van James Webb een soortgelijke training opgezet in Nederland. Voor deze training, in april 2017, meldden zich in korte tijd meer belangstellenden dan er plaatsen waren.

Sinds de start in 2017 zijn er op meerdere plaatsen in het land gespreksgroepen voor ouders van hoogbegaafde kinderen opgezet onder de nieuwe naam 'Peers4Parents'. Sinds juli 2017 is Peers4Parents een volle dochter van Stichting WEBB en zijn de initiatiefnemers van Peers4Parents opgenomen in het bestuur van Stichting WEBB.

Inmiddels heeft een tweede facilitator training plaatsgevonden, nu geheel onder verantwoordelijkheid van Stichting WEBB / Peers4Parents. Daarmee komt ook alle kennis en ervaring uit de eerdere groepen beschikbaar voor alle belangstellenden die de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en hun ouders een warm hart toedragen.

Nieuwe start bouwt voort op zeven jaar ervaring in Nederland

In de jaren tachtig zijn in de Verenigde Staten door James Webb c.s. zgn. SENG Model Parent Groups opgezet voor ouders die de communicatie met hun hoogbegaafde kind(eren) willen verbeteren. Deze groepen werden door de deelnemers als regel zeer hoog gewaardeerd. De werkwijze van James Webb c.s. is destijds door een aantal actieve vrijwilligers in de regio Stedendriehoek overgenomen en aangepast voor de Nederlandse situatie.

In de periode 1996-2003 zijn in Nederland onder de naam 'Webb-cyclus' in totaal veertien gespreksgroepen voor ouders van hoogbegaafde kinderen georganiseerd naar het voorbeeld van de SENG Model Parent Groups in de VS. Aan deze gespreksgroepen hebben destijds in totaal ca. 180 ouders deelgenomen, afkomstig uit plaatsen door het hele land. Daarnaast zijn meerdere themadagen georganiseerd met een van dit model afgeleide opzet. Ondanks de als regel hoge waardering van deelnemers liep na 2003 het aantal aanmeldingen zodanig terug dat er vanaf 2003 tot aan de herstart in 2017 geen groepen konden worden georganiseerd.

In 2001 hebben twee SPH-studenten middels een schriftelijke enquÍte onderzoek gedaan naar de ervaringen en de waardering van de deelnemers aan de eerste tien groepen. De resultaten van deze evaluatie worden gebruikt voor de opzet van de nieuwe groepen. Ze zijn via hun online platform beschikbaar voor Peers4Parents Facilitators en op aanvraag voor belangstellenden (zie pagina Contact).

Het doel van de groepen is ouders te steunen bij het vergroten van zelfvertrouwen, het bevorderen van een evenwichtige emotionele ontwikkeling en het ontwikkelen van sociale vaardigheden bij hun kinderen. De groepen zijn uitdrukkelijk geen vorm van therapie. Wanneer ouders ernstige gedragsproblemen bij hun kinderen rapporteren, worden zij altijd doorverwezen naar gespecialiseerde deskundigen.

In tien bijeenkomsten, wekelijks op een vast tijdstip, spreken de deelnemende ouders met elkaar over de opvoeding en begeleiding van hun kinderen, de emotionele behoeften van hun kinderen en hoe zij als ouders daarmee kunnen omgaan. In de bijeenkomsten delen ouders hun oplossingen, ideeŽn en suggesties met elkaar. Gebleken is dat deze uitwisseling beter helpt dan overdracht van kennis; dat is waarom we het nooit hebben over een 'cursus'.

Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van gevarieerde werkvormen om ervoor te zorgen dat alle leden van de groep aan bod kunnen komen. In de groep als geheel of in subgroepjes wisselen deelnemers ervaringen en ideeŽn uit naar aanleiding van de onderwerpen uit het boek De begeleiding van hoogbegaafde kinderen van James Webb e.a.

De bijeenkomsten vragen enige voorbereiding van de deelnemers. Vooraf lezen zij uit het boek De begeleiding van hoogbegaafde kidneren het hoofdstuk over het onderwerp van die keer, en er is 'huiswerk': deelnemers kiezen uit het boek en uit de ideeŽn die naar voren komen in de groepsgesprekken een (niet te groot) aantal mogelijkheden voor verbetering van de communicatie met hun kinderen en enkele oefeningen die zij met hen zouden willen doen. Uitgangspunt is de thuissituatie, omdat ouders daarop meer invloed hebben dan op de situatie op school.

De tien onderwerpen uit het boek zijn actueel bij kinderen van alle leeftijden. In de praktijk blijken ouders het meest te hebben aan deelname wanneer hun kinderen nog in de basisschoolleeftijd zijn en in de eerste jaren daarna.

Klik hier voor een verslag van een WEBB-bijeenkomst. Klik hier voor informatie over de werkwijze in, en het begeleiden van Peers4Parents oudergespreksgroepen